12.11.2018 14:25:05 Paylaş

Önemli Duyuru

ODALARIN DENETİMİ HAKKINDA

29217 sayılı Turist Rehberliği Meslek Yönetmeliği’nin 67. maddesinin 4. bendindeki “Birlik, görevlendirilecek yetkili personel eliyle, kendisine üye odaların her türlü iş, işlem, faaliyet ve hesaplarını denetleme yetkisini haizdir. Birlikçe görevlendirilen yetkili personele denetim esnasında istenilen her türlü belge, bilginin sunulması, talep edilmesi halinde birer örneğinin verilmesi zorunludur.” hükmü ve TUREB Yönetim Kurulu’nun 30 Ağustos 2018 tarihli toplantısında alınan 27.02.2016 tarihinde gerçekleşen II. Olağan Genel Kurul Kararı gereği üye odaların belirli bir plan dahilinde mali denetimden geçirilmesi amacıyla bağımsız denetçi Murat Aytürk ile sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme gereği, 10 Eylül-10 Kasım 2018 tarihleri arasında odaların mali denetimleri yapılmış ve 10 Kasım 2018 tarihi itibariyle denetimler tamamlanmıştır. Bağımsız denetçi tarafından hazırlanan mali durum raporları elimize ulaştıkça odaların Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu üyeleri ile Genel Kurulu oluşturan oda delegelerine ayrı ayrı gönderilmektedir. Bu konuda bilgi almak isteyen rehberlerimiz, oda kurul üyelerinden ya da delegelerinden bilgi talep edebilirler.

TUREB YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİNİN SONA ERMESİ HAKKINDA

6326 sayılı Meslek Kanunu’nun 10. madde 6. fıkrasının (d) bendinde “… Başkanlık dahil Yönetim Kurulu üyeliği ölüm, istifa, görevi yerine getirmeye engel hastalık, meslekten çıkarma veya mazeretsiz olarak üç kere üst üste toplantıya katılmama hallerinde sona erer…” denilmektedir. TUREB Yönetim Kurulu üyesi İsa Levent Gürçavdı’nın 19/07/2018, 30/08/2018 ve 18/09/2018 tarihlerinde yapılan yönetim kurulu toplantılarına mazeretsiz katılmaması üzerine TUREB Yönetim Kurulu’nun 31 Ekim 2018 tarihli toplantısında alınan karar gereği İsa Levent Gürçavdı’nın yönetim kurulu üyeliği düşürülmüş; yerine yedek liste ilk sıradan seçilen Adem Biçer gelmiştir.

Rehber kamuoyunun bilgilerine sunarız.