20.01.2014 00:00:00 Paylaş

TUREB in Tüm Rehberlere ve Turizm Paydaşlarına Duyurusu

Zincirin Bir Halkası mı Yoksa Halkanın Dışında mı?

Türkiye turizminin acenteler ve oteller ile birlikte üçüncü temel halkası turist rehberleridir. Yaklaşık 12.000 rehberin üye olduğu rehber odalarının üst birliği olan TUREB yani Turist Rehberleri Birliği, varlığını, görevlerini ve yetkilerini TBMM nin ilgili komisyonlarında ve kurullarında bakanlıkların, partilerin ve meslek kuruluşların aktif olarak katıldığı tartışma ve görüşmeler sonucunda kabul edilen 6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Yasası’ndan almaktadır.

Yasanın rehber odalarına ve TUREB e çizmiş olduğu çerçeve içerisinde, rehber meslek kuruluşlarının meslektaşlarının hak ve çıkarlarını koruması, faaliyetlerini bu çizgi içerisinde sürdürmesi en doğal hakkıdır. Rehberlik mesleğinin doğası gereği, mesleklerinin acenteler aracılığı ile yürütülmesi gerçeğinden dolayı, 6326 sayılı yasanın çıkmasıyla birlikte  1618 sayılı Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği yasasına da birçok eklemeler yapılmıştır. Rehber kuruluşlarına bağlı üyelerinin hak ve çıkarlarını korumak için yaptığı faaliyetlerin başında, üyelerinin yasalara ve etik kurallara uyup uymadıklarını, kaçak rehberlik faaliyetlerini ve rehbersiz yapılan turları denetlemek gelmektedir.

Turist Rehberliği Meslek Yasası, Bakanlık, Rehber Meslek Kuruluşları ve TÜRSAB ın denetlemeler esnasında, uyum içerisinde işbirliğine gitmesi konusunda, taraflara ayrı ayrı veya birlikte denetim yapma hakkını vermiştir. Hal böyleyken, pratikte görülen, TÜRSAB yetkililerinin bu denetimlere hiç katılmadığı ve temsilci göndermediğidir. Bununla da kalmayıp rehberlerin kendilerini denetlediğini iddia edip T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na baskı uygulayarak genelgeler oluşturulmasına kadar ileri gidildiğini üzülerek tespit etmiş bulunuyoruz. Bu genelgeler yoluyla, Rehber Meslek Kuruluşlarının yasadan doğan tek başına denetim yetkisi fiilen (denetimlerde İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerinden mutlaka temsilci bulundurulması hükmü ile) devre dışı bırakılmak istenmiştir. Üstelik İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerine de denetimlere katılmamaları yönünde bir baskı uygulandığı görülmüştür.

               Türk turizminin ayrılmaz parçaları olan acente-rehber birlikteliğinin sanki bir rekabet içindeymiş gibi karşı karşıya getirilerek -tüm yasal yükümlülüklerini yerine getiren acentelerin haklarının da denetimlerle korunacağı apaçık ortadayken- yasaların işlemesini olanaksız hale getiren uygulamalardan son derece rahatsız durumdayız.

Rehberin derdi acenteleri denetlemek değildir. Ancak, yapılan denetlemelerde rehberlerin tur esnasında yanında taşıması zorunlu olan belgelerin tam ve eksiksiz olduğunu anlamak, yerli ve yabancı kaçak rehberliği saptamak, rehbersiz tur yapıldığında bunu rapor etmek gibi yasaların kendisine verdiği hakları vardır. Bu durum, nezaket ve usul içinde gerçekleştirilmek zorundadır.  Rehberlerin denetim yapmasını " biz çalışanlarımızca" veya "memurlarımızca denetlenmeyi kabul etmeyiz" gibi küçültücü ifadeler ile yasaları yok sayan açıklamaları, sektöre ve çalışma barışına verdiğimiz önemden dolayı duymazdan geldik. Ancak, son günlerde basına yansıyan demeçlerden sonra, bu açıklamayı yapmayı zorunluluk olarak algıladık. Zira artık TÜRSAB yetkilileri kendi yasalarına eklemeyi düşündükleri hükümler marifetiyle rehber kuruluşlarının yetkilerinin kısıtlanacağı yönünde beyanatlar vermektedirler ki bu kabul edilemez.

TBMM’nin yetkisi dahilindeki yasama faaliyetini (yüce Meclisi sanki kendine bağlı bir kurum gibi göstermeye çalışarak) ellerinde tuttuklarını ima eden açıklamaları, kendilerini yasamanın ve yürütmenin üzerinde gösterme gayretleri ve Bakanlık marifeti ile Turist Rehberliği Meslek Yasası’ndaki yetkilerin kısıtlanacağı beyanatını veren söz konusu kuruluşu şiddetle kınıyoruz.

Unutulmamalıdır ki hiçbir kurum, kuruluş veya kişi yasaların üzerinde olmayıp her biri kanunlarla belirlenen sınırlar dahilinde görev ve yetkilerini kullanmak mecburiyetindedir. Turist Rehberleri Birliği (TUREB) bu konuda her zamanki hassasiyetini korumakta, bu aleni yanlışlara meydan verilmemesi adına gerekli duyuruyu yaparak kamuoyunu bilgilendirmeye çalışmaktadır.

 Meslek yasamıza saygı göstermesini beklediğimiz değerli acentecilerin hepsinin aynı düşüncede olmadığını bilmekle beraber; ifade sahiplerini aklıselime davet etmek ve yasaların uygulanmasının önüne geçmeden işbirliği çağrımıza destek vermelerini beklemekteyiz. 

Turizm sektöründeki tüm tarafların, kayıt dışılığa ve kaçak faaliyetlere karşı mücadele etmesi yasal bir zorunluluktur. Kavga ortamından kimsenin kazanç elde edemeyeceği,  ülkemizin turizm kalitesini standartlara bağlamanın yegâne yolunun sağlıklı bir denetim ağının teşkilinden geçtiği gerçeği ile faaliyetlerinde çalıştığımız acentelerimizin nam ve hesabına yürüttüğümüz mesleğimizde, onlarla kavgalı olmak istemediğimizi, kavganın değil, çözümlerin peşinde olacağımızı duyurmak isteriz.

Kamuoyuna duyurulur.

TUREB Yönetim Kurulu