17.02.2014 00:00:00 Paylaş

Tavsiye Edilen Aylık Taban Ücretler

İŞ KANUNU KAPSAMINDA BAĞIMLI ÇALIŞAN TURİST REHBERLERİ İÇİN ÖNGÖRÜLEN TAVSİYE NİTELİĞİNDE ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

 

 

Turist Rehberleri Birliği Yönetim Kurulu’nun 08.02.2014 günü yapılan toplantısında; İş Kanunu kapsamında bağımlı çalışan turist rehberleri için internet sitemizden rehberler, rehber odaları ve diğer ilgililerine tavsiye niteliğinde Asgari Ücret Tarifesinin duyurulmasına karar verilmiştir.

 

 

6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Yasası’nın “Mesleğin İcrası” başlıklı 4 üncü maddesinin 1 inci fıkrasında “Mesleğin ne şekilde icra edileceği” hükmü yer almaktadır. Bu kapsamda aynı Kanunun 8 inci maddesinin 3 üncü fıkrası (a), (b) ve (c) bentleri ile Meslek Kuruluşlarının görev ve yetkileri belirlenmiştir. Bu yetkiler çerçevesinde Yönetim Kurulumuzca rehberlerin İş Kanunu kapsamında bağımlı çalışması durumunda, mesleğin kendine özgü nitelikleri (çalışma saat ve günlerinin belirsizliği, uzunluğu ve içerdiği riskler, aile yaşamını olumsuz etkileyen seyahatlerin çokluğu, karşılaşılan sorunların ağırlığı vb) de göz önünde bulundurulmak suretiyle belirlenen kural ve kriterler çerçevesinde Kanun gereğince hizmet gruplarına göre Bakanlık tarafından belirlenen günlük taban ücretlerinin dışında ve tavsiye niteliğinde aşağıdaki tarifenin düzenlenerek yayımlanmasına karar verilmiştir.

 

Buna göre;

 

  1. Aşağıda kendi içinde ayrı ayrı değerlendirme puanları belirlenen ana kriterler, mesleki bilgi ve beceri ile tecrübe ve çalışma koşulları gibi mesleğin kendine özgü koşullarının yansımasıdır.
  2. Bu kriterlerdeki ayrımlar, bağımlı çalışan üyenin mesleki bilgi, beceri ve tecrübesinin, ayrıca çalışma koşullarının serbest piyasa koşullarındaki asgari düzeyde değerini ortaya koymaktadır.
  3. Bu ayrımlarda belirlenen değerler asgari mahiyette olduğundan, üyenin kendine özgü durumu ve kişisel özelliklerini değerlendirirken tarifede belirlenenden daha fazla kıymet atfetmesi elbette ki mümkündür. Bu durumda ücret, üye ile işveren arasında serbestçe belirlenir.
  4. Ücret belirlemedeki kriterler aşağıdaki gibidir:

 

  1. KIDEM

 

Bu maddede düzenlenen kıdem ile kastedilen mesleki tecrübedir. Mesleki tecrübe değerlendirilirken rehberin, ilk rehberlik belgesini aldıktan sonra aktif olarak çalıştığı yıl/yıllar kıdem süresi olarak hesaplanır. 6326 sayılı Yasanın yürürlüğe girmesinden sonra mesleğe başlanmış olması halinde ise Birliğe bağlı bir odaya ilk kez kayıt olduğu tarih başlangıç tarihi olarak esas alınır.

 

Buna göre;

 

a1) 1 – 5 yıl (5 yıl dahil) kıdem süresi olan üye: 2 puan

a2) 5 – 10 yıl (10 yıl dahil) kıdem süresi olan üye: 4 puan

a3) 10 yıl üzeri kıdem süresi olan üye: 6 puan

 

 

 

 

  1. YABANCI DİL

 

Bu maddede kastedilen dil, rehberin ruhsatname ve çalışma kartında yazılı olan dil/dilleri kapsar.

 

Buna göre;

 

b1) 1 yabancı dil bilgisi: 2 puan

b2) 2 yabancı dil bilgisi: 4 puan

b3) 3 ve üzeri yabancı dil bilgisi: 6 puan

 

  1. EĞİTİM DURUMU

 

c1) Lise ve dengi okullar veya yüksekokul mezunları için: 2 puan

c2) Lisans ve yüksek lisans mezunları için: 4 puan

c3) Doktora ve üzeri akademik kariyerdekiler için: 6 puan

 

  1. ÇALIŞMA BÖLGESİ

 

Bu maddede kastedilen, işverenin ticari merkezinin bulunduğu İlin durumudur.

d1) Büyükşehir olmayan İllerde çalışan üyeler için: 2 puan

d2) Büyükşehir olan İllerde çalışan üyeler için: 4 puan

 

  1. Bakanlıkça açıklanan “Büyükşehir olmayan yerler için belirlenmiş olan günlük tur ücreti (2014 yılı için net 240 TL)” her bir puan karşılığı olarak esas alınmıştır.
  2. Tarifenin uygulanması örnekteki gibidir: Üye A, ilk kez 2006 yılında ilgili esnaf odasına kaydolmuştur. Tarifenin 4/b maddesinde belirtilen koşullara uygun olarak bir yabancı dil bilmektedir. Lise mezunu olan A, Antalya’da faaliyet gösteren B şirketinde İş Kanunu kapsamında çalışmaktadır. Bu verilere göre A’nın alması gereken asgari ücret miktarı şu şekilde hesaplanır:

 

Kıdem: 4 puan

Yabancı dil: 2 puan

Eğitim durumu: 2 puan

Çalışma bölgesi: 4 puan

 

Bu tabloya göre toplam 12 puan alan A’nın alması gereken asgari ücret miktarı:

 

12 puan x 240 TL = NET 2.880 TL dir.