16.09.2015 00:00:00 Paylaş

VERGİLENDİRMEYLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME

Sevgili meslektaşlarımız;

28 Ağustos 2015 tarihinde Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Mükellef Hizmetler tarafından  abone@info.gelir.gov.tr  sayfasında“Turist Rehberlerinin Vergilendirilmesine İlişkin Gelir Vergisi Kanunu Tebliğ Taslağıyayınlanmıştır.

Bu konuda;

Maliye Bakanlığına 289 seri no’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Taslağı ile ilgili olarak itiraz edilmiştir.

Yazımızda,

Vergi usul Kanunu’nda tanımlanan ve rehberlere muafiyet getiren 155 inci maddeye aykırı bir tebliğ olduğu ve eylemli olarak turist rehberliği yapanların peşinen 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 66 ncı maddesi (5) numaralı bendinde yer alan muafiyet hükümlerinden yararlanmalarının mümkün bulunmadığının kabul edilmesinin de Kanuna aykırı olacağı belirtilmiştir.

Eylemli turist rehberinin 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu kapsamında, serbest meslek erbabı sayılabilmesi için Vergi Usul Kanunu’nun 155 inci maddesinde belirlenen;

1. Muayenehane, yazıhane, atelye gibi özel iş yerleri açmak;

2. Çalışılan yere tabela, levha gibi mesleki faaliyette bulunulduğunu ifade eden alametleri asmak;

3. Her ne şekilde olursa olsun devamlı olarak mesleki faaliyette bulunduğunu gösteren ilanlar yapmak;

4. Serbest olarak mesleki faaliyette bulunmak üzere mesleki teşekküllere kaydolunmak.

şartlarından en az ikisini taşıyıp taşımadığının değerlendirilmesinin gerektiği belirtilerek,

Meslek Kanunu kapsamında eylemli olarak rehberlik hizmeti verecek turist rehberinin meslek odasına kaydolma zorunluluğunun bulunması nedeniyle yukarıda sayılan şartlardan sadece birisini taşıdığı, eylemli olarak mesleğini icra eden turist rehberlerinin özel iş yerleri açması, çalışılan yere tabela, levha gibi mesleki faaliyette bulunulduğunu ifade eden alametleri asması ve mesleki faaliyette bulunduğunu gösteren ilanlar yaptırması gibi durumlar söz konusu olmadığı ve aksi yöndeki bir bilginin de Birliğimizde bulunmadığı bildirilmiştir.

Sonuç olarak,

Eylemli turist rehberlerinin serbest meslek erbabı sayılabilmesi için 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 66. Maddesinin yollaması ile uygulanması gereken 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 155 inci maddesinde sayılan şartlardan en az ikisinin taşınıp taşınmadığının değerlendirilmesi gerektiği, aksi değerlendirme ile eylemli turist rehberlerinin bu şartları taşıyıp taşımadığının değerlendirilmesi yapılmadan peşinen, serbest meslek erbabı sayılmasının, yasal düzenlemelere aykırı olacağı bildirilmiş ve Birlik olarak yeni düzenlemeye karşı olduğumuzu ve Maliye Bakanlığı’ndan konunun bu kapsamda yeniden değerlendirilmesi istenmiştir.

Sevgili meslektaşlarımız, yapılan bu tebliğ çalışması hukukun üstünde bir düzenleme değildir ve bu konuda girişimlerimiz devam etmektedir. Söz konusu Kanunda değişiklik yapılmadan tebliğ ile yapılacak bir düzenleme kanuna aykırılık teşkil etmekte olup, bu konudaki gelişmelerden meslektaşlarımız haberdar edileceklerdir.

Ayrıca, TUREB olarak daha önceki aylarda SGK ve Maliye Bakanlığı yetkililerinin katılımları ile 5 ayrı odamızın bulunduğu illerde rehberlere yönelik olarak yapmış olduğumuz bilgilendirme toplantılarında amacımız rehberlerin vergilendirilmesi olmayıp meslektaşlarımızın yasal hak ve yükümlülüklerinin birinci ağızdan duyulmasını sağlamak idi.

Meslektaşlarımıza önemle duyurulur.

 

TUREB YK